121

БОЙЧО ГЕОРГИЕВ

Инженер еколог

  • Основните ми приоритети са свързани с опазване на околната среда, грижа за зелената система и масово облагородяване на вътрешноквартални пространства на територията на община Бургас;
  • Мерки за намаляване на замърсяването на въздуха с източник битовото отопление. Подмяна на инсталациите на твърдо битово гориво с алтернативни и екологични начини на отопление на 4000 домакинства;
  • По строг контрол върху източниците на вредни емисии в атмосферата, чрез възлагане на допълнителни измервания на концентрацията на замърсителите в атмосферния въздух от акредитирана лаборатория и извършване на допълнителни анализи на качеството на въздуха в партньорство с независими международни лаборатории;
  • Надграждане на системата за мониторинг на въздуха, чрез закупуване на нови станции и модернизиране на мобилната лаборатория;
  • Подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на община Бургас, чрез закупуване на 56 електробуса последно поколение;
  • Въвеждане на нова система за сметосъбиране и сметоизвозване, базирана на пълна подмяна на съдовете за събиране на отпадъци и отчитане на количествата генерирани отпадъци;