131

АДРИАНА ПАЛАЗОВА

Прокурист

  • Безплатна профилактика на социалнозначими заболявания, като най-добър метод за запазване на здравето.
  • Привличане на водещи медици да работят и преподават в Бургас.
  • Подкрепа за продължаващото обучение и специализацията на професионалистите по здравни грижи.
  • Създаване на по-добри условия за спорт и оползотворяване на спортните терени на територията на училищата.
  • Създаване на по-добри условия за спорт и оползотворяване на спортните терени на територията на училищата.

Лична кауза: Създаване на по-добри индивидуални условия за обучение в училищата на деца със специални образователни потребности. Работа както със самите деца, така и с техните родители - групово и индивидуално. Осигуряване на адекватна помощ и подкрепа. Създаване на полудневен център за деца със СОП за индивидуални и групови ежедневни занимания.